Disclaimer

Op deze pagina treft u de disclaimer aan van Adoptant.nl. U kunt hier lezen onder welk voorbehoud wij op onze website data aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adoptant.nl is het niet toegestaan teksten, beeld of andere materialen op deze website te hergebruiken, voor zover het niet gaat om openbaar of door andere bronnen rechtenvrij beschikbaar gesteld werk. Op deze laatste uitzonderingen na berust het intellectueel eigendom bij Adoptant.nl.

Geen garantie op juistheid

De informatie op deze website is gebaseerd op ervaringen van de samenstellers, andere ervaringsdeskundigen, wetsteksten, alsook op informatie van websites van organisaties, juristen en andere experts.

Adoptant.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.  Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De bezoeker van deze website blijft steeds zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen conclusies, beslissingen en handelen. De redactie van Adoptant.nl adviseert de bezoeker met klem alhier gevonden informatie zelf bij de diverse relevante bronnen de verifiëren.

Adoptant.nl behoudt zich het recht voor om data te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder mededeling vooraf. Adoptant.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen

Mocht deze vrijwaring wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de vrijwaring van Adoptant.nl op deze pagina.