Adoptie binnen Nederland

Informatieblad

Over de voorwaarden voor adoptie van een Nederlands kind in eigen land heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een informatieblad uitgegeven. Klik op deze downloadlink.

Korte samenvatting

In Nederland is adoptie niet alleen mogelijk voor paren van verschillend geslacht, maar ook voor paren van gelijk geslacht. Zij moeten direct voorafgaand aan het adoptieverzoek drie jaar hebben samengeleefd en het kind samen één jaar hebben verzorgd. Getrouwd zijn is geen vereiste.

Ook een alleenstaande kan een in Nederland woonachtig kind adopteren, nadat hij het een jaar lang heeft verzorgd.

Bij adoptie door één persoon gaat het meestal om de nieuwe partner van een van de biologische ouders, kortom, om een stiefouderadoptie. Ook hier geldt de eis van minimaal drie jaar samenleving en één jaar verzorging.

Voor duomoeders gelden zulke termijnen bij adoptie niet, maar wel is voor opheffing van deze termijnen een gang naar de rechter nodig.

Als na een scheiding de band van een kind met beide ouders intact blijft, is adoptie veelal niet mogelijk of niet wenselijk. In dat geval de rechtbank op verzoek gezamenlijk gezag toewijzen.

Voogdij/pleegzorg

Voogdij, Nederland

Wie binnen Nederland een pleegkind wil verzorgen, kan informatie vinden op de website pleegzorg.nl.

Wie vanuit Nederland een hulpbehoevend familielid wil adopteren uit het buitenland, wordt door de Stichting Adoptievoorzieningen (zie in het voorwoord van de brochure deze kop: ‘Het opnemen van kinderen van familie’) naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwezen.

Dat is verwarrend. De Stichting Adoptievoorzieningen biedt geen hulp bij de adoptie van een bekend kind. En de IND doet geen adopties.

Bij de IND kan een aanvraag worden ingediend voor opname van een buitenlands familiepleegkind in een gezin in Nederland. Die aanvraag wordt zelden ingewilligd. Bijna iedereen struikelt over de Nederlandse eis dat het kind in het land van herkomst geen aanvaardbare toekomst moet hebben.

Wanneer is een toekomst niet aanvaardbaar? Dat bepaalt de IND. Als criterium geldt de situatie in het thuisland van het pleegkind. Zwerft een kind daar over straat om eten te zoeken, dan is dat voor de IND aanvaardbaar als die situatie ook voor andere kinderen in dat land geldt. Om zoiets wordt geen visum verstrekt.

In andere landen zie je vaak dezelfde beperking. Duitsland eist dat sprake is van ‘außergewöhliche Härte’ (buitengewone hardheid). Moet een Russisch kind naar een weeshuis, terwijl familie in Duitsland tot opvang bereid is? Dat is hard, zegt Duitsland, maar niet buitengewoon hard, want dat overkomt zoveel kinderen. Geen visum.