Kosten

Hoe duur een adoptie uitpakt, hangt af van de situatie. Hieronder tarieven en/of schattingen.

Kind in Nederland
Als het gaat om de adoptie van een Nederlands kind, liggen in 2018 de volgende kosten voor de hand:
advocaat (schatting)€ 3.000 (15 uur)
griffierecht€ 291
geboorte-uittreksel€ 13,20
Bij hoger beroep: 
advocaat (schatting)€ 3.000 (15 uur)
griffierecht€ 329
Kind in buitenland
Als het gaat om de adoptie van een buitenlands kind, liggen in 2018 de volgende kosten voor de hand:
verplichte voorlichting€ 1.595
vergunninghouder€ 15.000 tot € 30.000
reiskostenzelf berekenen
tolkuurprijs ter plekke
uittreksels + apostille + vertaling€ 1.000
advocaat (schatting)€ 3.000 (15 uur)
griffierecht€ 291
verblijfsvergunning NL€ 950
Eventueel: 
omzetting adoptie€ 1.000

Mensen met een laag inkomen hoeven bij een gang naar de rechter de gerechtelijke kosten niet volledig zelf te betalen. Zij betalen al naar gelang hun financiële situatie een bijdrage

Adoptant en kind in buitenland
Bij adoptie in een land waar adoptant en kind beiden hun gewone verblijfplaats hebben, zijn de kosten grotendeels afhankelijk van de eisen en tarieven in het woonland. Van bemiddeling door een Nederlandse vergunninghouder is dan geen sprake. In sommige landen, zoals Rusland, is een advocaat niet nodig en berekent de rechtbank geen griffierecht. De kosten bestaan uit reis- en verblijfskosten, documenten, apostilles en vertalingen. 

Wordt de adoptie door Nederland niet onmiddellijk erkend, dan kan hier te lande soms een rechtszaak nodig zijn. Zie voor een schatting van de advocaat- en griffiekosten hierboven. Wordt de adoptie wel erkend, maar volgt er niet van rechtswege Nederlanderschap uit voor het kind, dan kan daarvoor een gang naar de rechter nodig zijn met de bijbehorende kosten. 

Leeftijd

Nederland

Nederlands kind / leeftijd adoptant
Wie in Nederland een Nederlands kind adopteert, moet ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind. 
Voor de adoptant geldt geen maximumleeftijd.

Nederlands kind / leeftijd  kind
Het kind moet op de dag van het adoptieverzoek minderjarig zijn. 
Als het kind 12 jaar of ouder is, moet het zelf geen bezwaar hebben tegen de adoptie.
Is het kind jonger dan 12 jaar en snapt het wat adoptie inhoudt, dan telt zijn of haar mening ook.

Buitenlands kind / leeftijd  adoptant
Wie in Nederland een buitenlands kind adopteert, krijgt te maken met een maximumleeftijd. De adoptant(en) mogen maximaal 40 jaar ouder zijn dan het te adopteren kind. 
Is de adoptant 42 jaar, dan hangt van de leeftijd van het kind af of deze adoptant mag adopteren. 
Vanaf 46 jaar mag niemand nog adopteren. 
Is de partner van een 46-plusser jonger, dan kan deze individueel wel adoptie aanvragen.
De minister van Justitie en Veiligheid kan in individuele gevallen adoptie door een 46-plusser toestaan.

Buitenlands kind / leeftijd  kind
In Nederland kan een buitenlands kind alleen worden geadopteerd als het bij binnenkomst in Nederland jonger is dan 6 jaar.
Twee uitzonderingen zijn mogelijk:
• er verblijft al een oudere broer of zus van het kind bij de adoptant;
• het gaat om twee kinderen voor wie scheiden schadelijk is.

Buitenland

De leeftijd van adoptant en kind wordt bepaald door het land waar adoptant of kind verblijft. In andere landen gelden in dezen andere regels dan in Nederland. Als adoptant en kind hun vaste verblijfplaats hebben in een ander land, is de Nederlandse wet- en regelgeving niet van toepassing. Een adoptie die in overeenstemming met de wetgeving van zo’n land tot stand is gekomen, is ook in Nederland geldig, ondanks de verschillen in wetgeving. Dit geldt ook bij adoptie door een Nederlander die in dat andere land de vaste verblijfplaats heeft.

Wetten en andere regelgeving

Adoptie

Adoptie is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Burgers kunnen een adoptie niet onderling regelen, er dient een rechter aan te pas te komen en het gebruik van een advocaat is in Nederland verplicht.
• Burgerlijk Wetboek, Boek 1, Titel 12. Adoptie (artt. 227 t/m 232)

Wobka
Wie vanuit Nederland een willekeurig onbekend buitenlands kind wil adopteren, krijgt bovendien te maken met de Wobka.
• Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)

HAV
Bij de adoptie van een buitenlands kind krijgt de adoptant ook te maken met de wetgeving in het land van het kind. Wetten en regels verschillen per land. Nederland is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag (HAV). Indien het herkomstland van het kind daar ook bij aangesloten is, wordt de buitenlandse adoptie-uitspraak automatisch erkend in Nederland. Het kind verkrijgt door de adoptie het Nederlandse staatsburgerschap zonder noodzaak tot naturalisatie. 
Haags Adoptieverdrag
Uitvoeringswet van het Haags Adoptieverdrag
• Adoptie en verkrijging van het Nederlanderschap
Rijkswet op het Nederlanderschap

Geen HAV
Is het herkomstland van het kind niet aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag of heeft dat land het verdrag niet geratificeerd, dan erkent Nederland de adoptie niet. In dat geval is na de buitenlandse adoptie een gang naar de Nederlandse rechter nodig voor erkenning in Nederland. Die rechter bekijkt onder meer of de Wobka in acht is genomen.
• Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka)

Gewone verblijfplaats en Nederlanderschap
Adopteert een Nederlander een kind in een vreemd land waar adoptant en kind samen de gewone verblijfplaats hebben, dan erkent Nederland deze adoptie. Er is geen sprake van een interlandelijke adoptie en de Wobka blijft buiten beeld. 

Het kind is in het geval van zo’n buitenlandse adoptie door een Nederlands staatsburger van rechtswege Nederlander zodra de adoptie-uitspraak kracht van gewijsde heeft, oftewel vanaf de eerste dag waarop tegen de buitenlandse adoptie-uitspraak geen beroep meer mogelijk is en de adoptie derhalve definitief is. Voor het kind kan bij een Nederlands consulaat in het buitenland of een grensgemeente in Nederland een Nederlands paspoort worden verkregen. De afhandeling van de paspoortaanvraag kan ruim twee maanden in beslag nemen. 
Burgerlijk Wetboek, Boek 10, art. 108 
• Staatscourant, zie 5.2 Concrete voorwaarden

Niet gehuwd
Voor adoptie door alleenstaanden en paren van gelijk geslacht  is in Nederland de weg vrijgemaakt in 1998. In veel andere landen blijft die weg afgesloten. 
• Wet herziening afstammingsrecht en regeling van adoptie
Adoptie door personen van hetzelfde geslacht
Kortere adoptieprocedure, adoptie door echtpaar van gelijk geslacht

Voogdij

Voogdij wordt in Nederland door de rechter opgedragen als het ouderlijk gezag ontbreekt en er geen voogd door een ouder is benoemd. Het komt voor dat Nederland een in het buitenland benoemde voogd niet erkent als die voogd niet is aangesteld door een rechter. Dat leidt soms tot de absurde situatie dat een voogd niet met het buitenlandse pleegkind kan reizen omdat de Nederlandse wet inzake voogdij door de rechter in den vreemde (uiteraard) niet is toegepast en er daarom voor het kind geen Nederlands visum wordt verstrekt.
Burgerlijk Wetboek, Boek 1, artikel 295 Rechter benoemt voogd

Advocaten

Gespecialiseerd in adoptie

 • Everaert Advocaten
  IJdok 23
  1013 MM Amsterdam
  020 – 752 32 00
  info@everaert.nl
  everaert.nl
     
 • Van Beekhof Bouma Reichman
  Willemsparkweg 95hs
  1071 HM Amsterdam
  020 – 364 03 10
  vbbradvocaten.nl
    
 • Advocatenkantoor Appelman
  Nieuwlandersingel 53
  Postbus 3127
  1801 GC Alkmaar
  072 – 512 32 29
  info@appelman.nl
  appelman.nl
    
 • Van Prakken d’Oliveira
  Linnaeusstraat 2A
  1092 CK Amsterdam
  020 – 344 62 00
  info@prakkendoliveira.nl
  prakkendoliveira.nl

   

Over ons

De oprichters van adoptant.nl zijn ervaringsdeskundigen. Ervaringen treft u aan in een lijst onder het menu Info>Ervaringen.

Vooral voor mensen in Nederland die niet vanuit een kinderwens een thuis willen bieden aan een onbekend kind, maar die een bekend familielid zoals een neefje of nichtje uit het buitenland willen opvangen om het kind te redden van een weeshuis of zwerversbestaan, is het moeilijk om aan duidelijke informatie te komen. Vandaar ook deze website. 

Mocht u vragen hebben die door de informatie op deze site niet beantwoord worden, stelt u uw vraag dan via ons contactformulier.